دوره تامین منابع مالی

۵۳۰۰۰۰ تومان

شروع دوره: ۶ و ۷ اردیبهشت ۹۷
مدت دوره: دو روز کامل ۱۶ ساعت

نام مدرس: دکتر مهدی کنعانی

معرفی دوره

اشتراک گذاری

facebooktelegramflickrlinkedinyoutubetwitter

روش های تامین منابع مالی 

اهداف دوره:

همه سازمان­ها/افراد برای تامین نقدینگی/منابع مالی فعالیت های روزمره و یا گسترش فعالیت های خود و امور سرمایه گذاری، نیازمند منابع مالی هستند. همه مدل های اصلی ای که می تواند در تامین منابع مالی پروژه ها در ایران استفاده شود در این دوره تشریح خواهد شد.همینطور نهادهای اصلی درگیر در صدور مجوزها و گارانتی های دولتی برای سرمایه گذاران جمعی و …)در این دوره تبیین می گردد.تسلط بر این ابزارها باعث تنوع بخشی به ابزارهای خارجی بررسی می شود.همچنین ابزارهای نوین تامین  مالی داخلی(نظیر صکوک، تامین مالی مالی طرحها و پروژه ها شده و امکان تشکیل سبدی هوشمندانه تر از امکانات را فراهم می آورد.

محتوای دوره:

 محور تامین مالی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی:

 مدلهای متنوع تامین مالی خارجی و بین المللی و نرخ لایبور (فایننس،  BOT  ،Buyback و …)

– تامین مالی شرکتی و پروژه ای (فاینانس،یوزانس، ریفاینانس و …)

– سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی

– مدلهای مشارکت عمومی -خصوصی (PPP و BOT و …)

– تامین مالی از مسیر تجارت متقابل ( بیع متقابل،خرید متقابل، تهاتر و …)

– آشنایی با نرخ بهره LIBOR و کاربرد آن در تسهیلات و تبادلات مالی بین المللی

– کار عملی و کار گروهی (۱ ): بندی مدلهای تامین مالی بین المللی اولویت و خارجی

محور تامین مالی داخلی:

– ساختار تامین منابع مالی در ایران و نحوه محاسبه شاخص WACC

– اوراق صکوک فرابورس (استصناع،مرابحه،اجاره،سلف و …)

– سرمایه گذاران خطرپذیر و صندوقهای حمایتی بازار شرکتهای SME فرابورس

– تامین مالی جمعی ( Crowdsourcing ) و نمونه های موفق بین المللی و داخلی

– سایر مدلهای ترکیبی (تامین مالی از طریق بازار داراییهای فکری، نمایشگاه ساخت داخل و …)

– کار عملی و کار گروهی ( ۱): محاسبه شاخص WACC برای پروژه ها و طرح ها

– تشریح نمونههایی از شرکت های موفق در تامین مالی داخلی و بین المللی

-جمع بندی، معرفی منابع و سایتهای مرجع و پرسش و بحث