توقف
کمينه
روش های کمی مقدماتی

 

محتوای درس:

 

ارزش زماني پول

-    كاربرد نرخ سود به عنوان نرخ بازده مورد انتظار، نرخ تنزيل و هزينة فرصت

-    كاربرد نرخ بازده مورد انتظار به عنوان مجموع نرخ بازده بدون ريسك، تورم مورد انتظار و صرف ريسك براي پوشش انواع ريسك سرمايه گذاران

-    تعريف نرخ بهرة مؤثر سالانه و محاسبه آن در دوره هاي زماني مختلف

-    محاسبه و تفسير ارزش آتي و ارزش فعلي مقدار مشخصي پول، ارزش آتي و ارزش فعلي اقساط مساوي و نامساوي و ارزش فعلي اقساط مادام العمر

-    ترسيم نمودار زماني براي حل مسايل ارزش زماني پول

-    محاسبه نرخ بازده تنزيل بانكي، نرخ بازه دوره نگهداري و نرخ بازده مؤثر سالانه بانكي

مفاهيم آماري

-    تمايز بين آمار توصيفي و استنباطي، جامعه و نمونه و مقياس هاي متفاوت اندازه گيري

-    تعريف پارامتر، آماره و توزيع فراواني

-    محاسبه فراواني نسبي و فراواني نسبي تجمعي توزيع فراواني، هيستوگرام و نمودار چندضلعي فراواني

-    تعريف و محاسبه شاخص هاي مركزي شامل ميانگين جامعه و نمونه، ميانگين حسابي، ميانگين موزون(شامل بازده سبد) ميانگين هندسي، ميانگين هارمونيك، ميانه و مد

-    تعريف، محاسبه و تفسير چارك، پنجك، دهك و صدك

-    تعريف و محاسبه دامنه، انحراف از ميانگين، واريانس و انحراف معيار نمونه و جامعه

-    تعريف و محاسبة درصدي از مشاهدات كه در فاصلة معيني از ميانگين قرار دارند با استفاده از نامساوي چبيشف

-    تعريف و محاسبه ضريب تغييرات و نسبت شارپ

-    تعريف و محاسبه چولگي، توضيح چولگي چپ و راست و توضيح رابطة ميانگين، ميانه و مد در توزيع نامتقارن

-    تعريف و محاسبه ميزان چولگي و كشيدگي نمونه

مفاهيم احتمال

-    تعريف و كاربرد اميد رياضي در مسايل سرمايه گذاري

-    محاسبه و تفسير كواريانس و ضريب همبستگي

-    محاسبه ارزش مورد انتظار، واريانس و انحراف معيار مربوط به متغير تصادفي و بازده سبد

محاسبات بازده و ريسك

-    محاسبات مقدماتي مربوط به بازده

ü       تعريف و محاسبه بازده كل از بازده هاي دوره هاي مختلف

ü       تعريف و محاسبه بازده سهام در حالت هاي مختلف (تقسيم سود، تجزيه سهام، افزايش سرمايه از محل اندوخته، آورده و مطالبات حال شده)

ü       محاسبه ميانگين بازده در حالت هاي اطمينان و عدم اطمينان (احتمالي)

ü       محاسبه بازده با استفاده از ميانگين حسابي و ميانگين هندسي در دوره هاي زماني متفاوت

-    مفاهيم پايه ريسك

ü       روش هاي مختلف اندازه گيري ريسك به شرح واريانس، نيم واريانس، انحراف معيار، ضريب تغييرات، بتا

ü       محاسبه و تفسير كوواريانس نرخ هاي بازدهي و نشان دادن چگونگي ارتباط آن با ضريب همبستگي

 

 
اطلاعات ضروری دوره

زمانبندی: متعاقبا اعلام خواهد شد

طول دوره: ا 96 ساعت 

هزینه دوره: 

کمينه
بروشورهای دوره بورس
ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره