توقف
کمينه
مقدمات امور مالی شرکتی

محتوای درس:

 

مقدمات بودجه بندي سرمايه اي

-    تعاريف، مفروضات و اهداف بودجه بندي سرمايه اي

-    تحليل فرآيند بودجه بندي سرمايه اي شامل شناخت مراحل فرآيند و تفاوت ميان بخش هاي مختلف

-    پروژه هاي سرمايه اي

-    اصول زيربنايي بودجه بندي سرمايه اي شامل:

ü       شناخت جريانات نقدي ورودي و خروجي و محاسبه آنها

ü       شناخت جريانات نقدي متعارف و غيرمتعارف

ü       انتخاب جريانات نقدي مناسب

ü       تعيين نرخ تنزيل مناسب مورد استفاده در ارزيابي يك پروژة سرمايه اي و محاسبة نرخ بازدهي مورد انتظار آن

-    آشنايي با صرفه جويي مالياتي، سرمايه در گردش و محاسبه استهلاك در تخمين جريان هاي نقدي

-    تشريح چگونگي تأثيرگذاري طرح هاي مستقل در برابر طرح هاي ناسازگار (مانعه الجمع) بر ارزيابي پروژه هاي سرمايه اي

-    محاسبه، كاربرد و تفسير نتايج هر يك از روش هاي زير در ارزيابي يك پروژة سرمايه اي، بيان ويژگي ها و مزاياي هر يك از آنها و مقايسه آنها:

ü       دورة برگشت سرمايه

ü       معكوس دورة برگشت سرمايه

ü       ميانگين نرخ بازده حسابداري (ARR)

ü       ارزش فعلي خالص (NPV)

ü       نرخ بازده داخلي (IRR)

ü       شاخص سودآوري (PI)

 مقدمات هزينة سرمايه

-    محاسبه و تفسير هزينة سهام عادي با استفاده از روش هاي مختلف

-    محاسبه و تفسير هزينة بدهي با نرخ ثابت با استفاده از رويكرد بازده تا سررسيد و رويكرد رتبه بندي بدهي

-    تعريف و محاسبه نرخ هزينه سهام ممتاز

-    تعريف و محاسبه نرخ هزينه سرمايه سود انباشته

-    محاسبه و تفسير ميانگين موزون هزينة سرمايه (WACC) یک شرکت

-    چگونگي اثرگذاري ماليات ها و اعطاي يارانه بر هزينة سرماية منابع مختلف تأمين مالي

-    روش هاي جايگزين براي محاسبة وزن ها در محاسبة ميانگين موزون هزينة سرمايه، از جمله استفاده از ساختار سرماية مطلوب شركت

-    چگونگي استفاده از هزينة نهايي سرمايه و تركيب منابع مالي براي تعيين بودجة سرماية بهينه

-    نقش هزينة نهايي سرمايه در تعيين ارزش فعلي خالص يك پروژه

مقدمات مديريت تأمين مالي

-    مقدمات تأمين مالي بلندمدت

ü       ويژگي هاي تأمين مالي بلندمدت

ü       تأمين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام

ü       تأمين مالي از طريق اوراق بهادار با درآمد ثابت

ü       تأمين مالي از طريق اجاره بلندمدت

-    مقدمات تأمين مالي كوتاه مدت

ü       ويژگي هاي تأمين مالي كوتاه مدت

ü       مديريت اعتبارات تجاري (عناصر موثر بر مديريت اعتبارات تجاري و محاسبه هزينه عدم استفاده از تخفيف نقدي)

ü       مديريت اوراق تجاري (آشنايي با انواع رتبه بندي اوراق تجاري و چگونگي استفاده از اوراق تجاري به عنوانيكي از ابزارهاي تأمين مالي)

ü       آشنايي با عقود اسلامي بانكي و محاسن و معايب تامين مالي ازطريق آنها

 مقدمات تجزيه تحليل نقاط سربه سر و اهرم ها

-    تعريف اهرم عملياتي، اهرم مالي و اهرم مركب يك شركت و ويژگي هاي هر يك

-    محاسبه و تفسير درجة اهرم عملياتي، درجة اهرم مالي و درجة اهرم مركب

-    نقاط سربه سر عملياتي، مالي، نقدي و كل و محاسبة مقدار و مبلغ فروش در نقطة سربه سر و تعيين سود خالص شركت در سطوح مختلف فروش

تعاريف مقدماتي مربوط به بازده

-    اشكال مختلف بازده سرمايه گذاري و محاسبه و تمايز بين مفاهيم بازده به شرح زير:

ü       بازده دورة نگهداري (بازده كل)

ü       بازدة تحقق يافته

ü       بازدة پيش بيني شده

ü       بازده مورد انتظار

-    عوامل تأثيرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار يك سرمايه گذار (نرخ بازده بدون ريسك، نرخ تورم مورد انتظار و صرف ريسك)

مفاهيم پايه ريسك

-    تعاريف ريسك پذيري و ريسك گريزي و تحليل منحني هاي بي تفاوتي و مطلوبيت ثروت افراد ريسك پذير و ريسك گريز

-    تعريف انواع و منابع ريسك و عوامل مؤثر بر آنها

-    انواع ريسك هاي مرتبط با سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت

-    تعريف انواع ريسك هاي اعتباري اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل ريسك عدم پرداخت، ريسك شكاف اعتبار و ريسك تنزيل رتبة اعتباري و تمايز ميان آنها و نقش آن در رتبه بندي اعتباري

 

 
اطلاعات ضروری دوره

زمانبندی: متعاقبا اعلام خواهد شد

طول دوره: ا 96 ساعت 

هزینه دوره: 

کمينه
بروشورهای دوره بورس
ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره