مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

دوره های تقویمی کوتاه مدت مالی و سرمایه‌گذاری

دوره تامین منابع مالی
زمان دوره: ۷ و ۸ تیر
ساعت: ۹  تا ۱۷
مدرس دوره : دکتر مهدی کنعانی
مبلغ دوره: ۵۳۰۰۰۰ تومان

 

 

دوره تحلیل بنیادی سهام
زمان دوره: متعاقبا اعلام خواهد شد
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : یاسر مهرآور                                                         مبلغ:۷۴۰۰۰۰ تومان

 

 

 

دوره بودجه ریزی شرکت ها
زمان دوره: ۱۳ تا ۱۵ مرداد
ساعات کلاس: ۹  تا ۱۷
مدرس دوره : مهندس بیژن سلطانی
مبلغ دوره: ۷۴۰،۰۰۰ تومان

دوره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
زمان دوره:۱۳ و ۱۴و ۱۵ تیرماه – چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : دکتر محمد احمدی
مبلغ دوره: ۷۴۰،۰۰۰ تومان

دوره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ( IFRS)
زمان دوره: متعاقبا اعلام خواهد شد
ساعات کلاس: متعاقبا اعلام خواهد شد
مدرس دوره : علیرضا گلرخ
مبلغ دوره: ۱،۴۵۰،۰۰۰ تومان

اعتبارات اسنادی(LC(

دوره جامع اعتبارات اسنادی
زمان دوره: ۲۵ و ۲۶ مرداد -پنج شنبه و جمعه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : سعید قهرمان پور
مبلغ دوره: ۵۳۰،۰۰۰ تومان

ا

ارزیابی اقتصادی پروژه ها

ارزیابی مالی و اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری
زمان دوره: ۱۴و ۱۵ تیرماه – پنج شنبه و جمعه
ساعات کلاس: ۹ تا ۱۷
مدرس دوره : دکتر محمد احمدی
مبلغ دوره: ۵۳۰،۰۰۰ تومان

سمینار تحلیل بازارها و فرصتهای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران
زمان دوره: برگزار شد.
ساعات کلاس: –
مدرس دوره : دکتر مهدی کنعانی
مبلغ دوره: ۲۵۰،۰۰۰ تومان