محتوای دوره

ساختار و محتوای دوره

محتوای دوره MBA در سریرا کاملا تخصصی و متناسب با گرایش مربوطه خواهد بود. بدین ترتیب که دانش پذیران از ابتدا علاوه بر گذراندن دروس پایه مدیریت و مهارت های بنیادین مدیریت، به صورت متمرکز بر دروس تخصصی گرایش انتخابی معطوف خواهند شد. لازم به ذکر است که در طراحی هر یک از گرایش ها سعی شده است که حداقل زمان ممکن برای دروس پایه و مهارتی در نظر گرفته شود به طوری که ضمن پوشش کامل این موضوعات، زمان بیشتری برای دروس تخصصی گرایش صرف شود. لازم به ذکر است موضوعات هر گرایش با توجه به تجارب آموزشی و مشاوره ای ۱۰ ساله آریانا در هر یک از این حوزه ها و همچنین به روز ترین مدارک حرفه ای در هر حوزه نظیر: CFA، PMP، CIM و … انتخاب شده است. در جدول زیر ابتدا ساختار کلی دروس در تمام گرایش ها آورده شده است و در ادامه شرح تفصیلی هر یک از گرایش های تخصصی آمده است:

T3