زمانبندی دوره

زمانبندی دوره

تمام دروس در چهار ترم طی یکسال ارایه می شوند و پودمانهای آموزشی این برنامه در روزهای پایانی هفته (پنج شنبه و جمعه) و یا ساعات غیر اداری روزهای هفته برگزار خواهد شد. انعطاف در برنامه ریزی تحصیلی از امتیازات ویژه این برنامه است. شما می توانید متناسب با شرایط کاری خود زمانبندی مناسب خود را انتخاب نمایید.