اهداف و مخاطبان

اهداف دوره

ارتقا و به روز نمودن دانش مدیریت افراد از طریق ارایه آموزش های لازم
ایجاد مهارت های مدیریتی لازم در افراد برای اداره بهتر واحد یا کسب و کار
توانمند سازی مدیران ایرانی برای رقابت در عرصه های بین المللی
مخاطبان دوره

مدیران میانی و ارشد سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی
مدیران، کارشناسان و مشاوران پروژه
مدیران، کارشناسان و مشاوران بازاریابی
مدیران، کارشناسان و مشاوران مالی و سرمایه گذاری
مدیران، کارشناسان و مشاوران استراتژی و طرح و برنامه